معرفی فعالیت ها

23 اردیبهشت 1397

مرکز پژوهش های مجلس از حیث انتشار انلاین نتایج پژوهش های خود از سرآمدترین نهادهای پژوهشی کشور است به طوریکه عمده گزارش های پژوهشی در اسرع وقت در سایت این مرکز بارگزاری می گردد. با این حال در ساختار فعلی سایت مرکز جایگاهی برای برخی فعالیت ها مثل فایل های آماری، نرم افزارها، کدهای نرم افزاری و ... که مکررا مورد درخواست پژوهشگران، مشاوران و نهادهای مختلف نیز می باشد وجود نداشت. به همین منظور وبگاه حاضر جهت ارائه این بخش از فعالیت های مرکز که عمدتا در گروه اقتصاد کلان ومدلسازی متمرکز است طراحی شده است.
در سال های گذشته مجموعه فعالیت های مدلسازی مرکز پژوهش های مجلس با هدف کمک به تحلیل های سیاستی و پیش بینی عمدتا معطوف به داده ستانده و مدلسازی اقتصادسنجی بوده  که فایل های مرتبط با آنها روی وبگاه حاضر بارگزاری شده است. ضمن اینکه سعی خواهد شد سایر فعالیت های در دست انجام در این مرکز در حوزه مدلسازی نیز از جمله مدل DSGE، جعبه ابزار پیش بینی تورم و... به تدریج در این سایت بارگزاری گردد.   

  • تعداد رکورد ها : 1